แนะนำการใช้งาน

แนะนำการใช้งาน

เมื่อทำการ Log in เพื่อเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ จะปรากฎเมนูเพื่อเลือกทำโจทย์ในกรอบสีแดงดังรูป


โดยสามารถเลือกทำโจทย์ได้ทั้งสี่เรื่อง ได้แก่ 1. งานปีใหม่ 2. เลี้ยงปลา 3. จัดห้องประชุม และ 4. ทำสบู่ใช้ในโรงเรียน

1. เมื่อเริ่มทำข้อสอบ หน้าจอจะแสดงชื่อสถานการณ์และบทนำซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลของสถานการณ์และการมอบหมายงาน เมื่ออ่านคำอธิบายจบและพร้อมที่จะเริ่มทำโจทย์แล้ว ให้คลิก คลิกเพื่อเข้าสู่บทสนทนา ในกรอบสีแดง ดังรูป

2. เมื่อคลิก คลิกเพื่อเข้าสู่บทสนทนา พื้นที่ในหน้าจอจะแบ่งออกเป็นสองส่วน หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงบทนำที่มีรายละเอียดข้อมูลของสถานการณ์และการมอบหมายงาน ส่วนหน้าจอด้านขวาจะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำภารกิจนั้น ๆ เมื่ออ่านบทนำจบและพร้อมที่จะเริ่มทำโจทย์แล้ว ให้คลิก กดที่นี่เพื่อซ่อนบทนำ ในกรอบสีแดง ดังรูป

3. เมื่อคลิก กดที่นี่เพื่อซ่อนบทนำ พื้นที่หน้าจอด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่ของการแชทโต้ตอบกับเพื่อน และมีส่วนของบทนำซึ่งสามารถคลิกให้บทนำซ่อนหรือแสดงได้ ส่วนหน้าจอด้านขวาจะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำภารกิจนั้น ๆ เมื่อพร้อมที่จะเริ่มทำโจทย์แล้ว ให้คลิก เข้าร่วมการสนทนา ในกรอบสีแดง ดังรูป

4. เมื่อคลิก “เข้าร่วมการสนทนา” พื้นที่หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างนักเรียนกับเพื่อนร่วมกลุ่มผ่านการแชท นักเรียนไม่ต้องพิมพ์บทสนทนาโต้ตอบ แต่ให้นักเรียนเลือกประโยคสนทนาที่ต้องการโต้ตอบกับเพื่อนจากตัวเลือกที่กำหนดให้ โดยบทสนทนาที่เลือกจะต้องสอดคล้องกับภารกิจและแสดงถึงการแก้ปัญหาและร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จหรือแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด เมื่อนักเรียนเลือกบทสนทนาแล้วให้คลิก ยืนยันคำตอบ ในกรอบสีแดง ดังรูป บทสนทนาของเพื่อนจะตอบกลับโดยอัตโนมัติ และดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ นักเรียนจะต้องอ่านบทสนทนาทางด้านซ้ายประกอบกับข้อมูลทางด้านขวา เพื่อทำภารกิจตามบทสนทนาให้สำเร็จลุล่วง

5. โดยระหว่างทำโจทย์จะมีเมนูให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

a. แสดงเวลาที่ใช้ในการทำโจทย์ในรอบปัจจุบัน
b. แสดงลำดับของบทสนทนาของโจทย์
c. ออกจากการทำโจทย์
d. เรียกดูบทนำของโจทย์

6.เมื่อทำโจทย์เสร็จจะมีรายการคะแนนที่ได้ให้ทราบ